Colgate Palmolive Company

Vastututundlikult valmistatud tooted

Vastututundlikult valmistatud tooted

* Meie tooted valmistatakse Colgate-Palmolive'i tehastes, mis suurendavad energia- ja veetõhusust, püüdlevad jäätmete ja tööõnnetuste täieliku kaotamise poole ning järgivad eetilisi tööhõivetavasid.

Keskkonnajuhtimine

Oma toodete valmistamisel ja turustamisel ning tehaste käigushoidmisel tahame täita kõiki kehtivaid keskkonnaalaseid eeskirju ja õigusakte – ja tihti standardeid ületada. Colgate'i keskkonnatoime määratlevad ranged standardid; kõigis meie tehastes on täielikult juurutatud keskkonnajuhtimissüsteem, mis hõlmab suurt hulka kategooriaid, sealhulgas energiatõhusust, kliimat, veehoidu ja jäätmehaldust.

Keskkonnajuhtimine

Põhiteemad

 • Kõigis ettevõtte tootmisrajatistes tehakse 3–5-aastase graafiku alusel kõikehõlmavad keskkonnaauditid, et tagada vastavus keskkonnastandarditele. Lisaks toimuvad igapäevased keskkonna-, tervise- ja ohutuskontrollid ja põhjalikud iga-aastased enesehindamised, et pidevale vastavusele kaasa aidata.
 • Programmi „5% planeedile“ kaudu soovib Colgate-Palmolive eraldada 5% iga tootmisrajatise aastasest kapitalieelarvest projektidele, mis vähendavad energia- või veekulu või jäätmeid.
 • Aastatel 2002–2018 on Colgate-Palmolive'i tootmisobjektid üle maailma vähendanud:
 • • energiamahukust 31,8% võrra
 • • absoluutseid kasvuhoonegaaside heitkoguseid 29,7% võrra
 • • veemahukust 45,8% võrra
 • • prügilajäätmete hulka 41,3% võrra (baasaasta 2010)

Töötervishoid ja tööohutus
Colgate-Palmolive'i inimesed kogu maailmas tahavad säilitada tugevat ohutuskultuuri ning tervislikke ja turvalisi töötingimusi, püüeldes tööõnnetuste täieliku kaotamise poole.

Töötervishoid ja tööohutus

Põhiteemad

 • • Kõigis ettevõtte tootmisrajatistes tehakse 3–5-aastase graafiku alusel kõikehõlmavad keskkonnaauditid, et tagada vastavus tervise- ja keskkonnastandarditele. Lisaks toimuvad igapäevased keskkonna-, tervise- ja ohutuskontrollid ja põhjalikud iga-aastased enesehindamised, et pidevale vastavusele kaasa aidata.
 • Oma 2018. aasta tööohutustulemustega seadis Colgate-Palmolive uue standardi. Meie registreeritavate õnnetuste kogumäär ja kaotatud tööpäevadega juhtumite määr olid vastavalt 0,22 ja 0,06, mis näitavad registreeritavate õnnetuste vähimat arvu kalendriaasta jooksul sellest ajast, kui neid andmeid enam kui 25 aastat tagasi jälgima hakkasime.
 • Colgate-Palmolive kasutab oma liikmesust Ameerika Riiklikus Tööstushügieenikute Konverentsis (ACGIH) töötajate ohustandardite rakendamiseks kogu maailmas. See aitab tagada, et meie töötajad on kaitstud isegi neis kohtades, kus kohalikud töötajate ohustandardite alased eeskirjad puuduvad.
 • Meie inimesi kõige tõsisemalt mõjutavate raskete õnnetuste ja juhtumite arvu vähendamiseks oleme käivitanud mitmeaastase programmi, mis keskendub kõige tähtsamatele ohutusriskidele meie rajatistes üle maailma.

Tööhõivetavad
Colgate-Palmolive on juba pikka aega pühendunud inim- ja töötajate õiguste austamisele kogu maailmas ning toetab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni inimõiguste ülddeklaratsiooni ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) peamisi tööalaseid standardeid. Colgate-Palmolive otsib ja eelistab koostööd äripartneritega, kes jagavad meie pühendumust universaalsetele inimõigustele. Tunnistame ettevõtete kohustust austada töötajate õigusi ja nõuda sidusrühmadelt universaalsete inimõiguste järgimist.

Tööhõivetavad

Põhiteemad

 • Colgate-Palmolive ei kasuta oma tegevuses sunniviisilist tööd ja me püüame kõrvaldada sunniviisilise töö oma pikast tarne- ja väärtusahelast. Usume, et igal töötajal peab olema liikumisvabadus, ükski töötaja ei peaks töö eest maksma ja ükski töötaja ei peaks olema võlgu ega tööle sunnitud.
 • Meie inimõiguste strateegia ja juhtimismeetodi kohta leiate täpsemat teavet jaotisest Colgate austab inimõigusi ja töötajate õigusi: ametlik teatis.

Partnerlus ja tunnustus
Colgate-Palmolive'i vastutustundliku tootmise oluline element on meie seotus ja koostöö ettevõtteväliste partneritega, kes täiendavad meie tugevat kontsernisisest võimekust ning pakuvad sõltumatu kolmanda osapoole usalduskinnitust.

Põhiteemad

Science Based Targets
 • Colgate-Palmolive'i tootmisega seotud teaduspõhised kliimaeesmärgid kiitis heaks Teaduspõhiste eesmärkide algatus.
 •  

Leed
 • Colgate-Palmolive tahab saada kõigile uutele tehastele USA Rohelise Ehituse Nõukogu (USGBC) energia- ja keskkonnadisaini liidri (Leadership in Energy and Environmental Design, LEED) sertifikaadi; tänaseks päevaks on sertifitseeritud 13 tehast.
True
 • Colgate-Palmolive on saanud GBCI TRUE Zero Waste sertifikaadid 16 tehasele 4 kontinendil. Alustasime 2016. aastal USA-s ja sestsaadik oleme esimene ettevõte, kes on saanud TRUE Zero Waste'i Ladina-Ameerikas, mandri-Euroopas, Indias, Hiinas ja Vietnamis, töö käib Aafrikas ja Austraalias.
Proud Member
 • Colgate-Palmolive on riikliku ohutusnõukogu asutajaliige aastast 1913.

 

EPA ENERGY STAR
 • Colgate-Palmolive nimetati 2019. aastal US EPA ENERGY STAR-i aasta partneriks 9. aastat järjest (2011–2019).
 • Colgate-Palmolive'i rajatised üle maailma on saanud 74 US EPA ENERGY STARi Tööstusväljakutse objektitunnustust.
Orchse
 • Colgate-Palmolive on äriühinguna pikaajaline ORCHSE Strategies, LLC liige ja teda peetakse ettevõtete seas üheks parimatest.
American Conference of Governmental Industrial Hygienists
 • Colgate-Palmolive on Ameerika Riikliku Tööstushügieenikute Konverentsi (ACGIH) organisatsiooniline toetaja.
United Nations Global Compact
 • Colgate-Palmolive toetab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni globaalset kokkulepet ja töötab selle nimel, et viia meie tegevus ja strateegiad kooskõlla selle kümne põhimõttega inimõiguste, tööjõu, keskkonna ja korruptsioonivastase võitluse vallas. Rakendame meetmeid ÜRO säästva arengu eesmärkide toetuseks.

------------------------

*Our Responsibly Made claim applies to all Colgate-Palmolive owned and operated facilities. Aspects related to Sustainable & Safe Ingredients, Responsible Sourcing, Sustainable Packaging and more can be found on our sustainability website.

„LEED“ ja sellega seotud logod kuuluvad organisatsioonile U.S. Green Building Council ning neid kasutatakse vastava loaga.