red-cp-background

Kohustunud vastutustundlikuks hankimiseks

commited-to-responsible-sourcing

Colgate-Palmolive on kohustunud materjalide ja teenuste vastutustundlikuks hankimiseks, mis tähendab, et selle eesmärk on mitte tekitada kahju ega ekspluateerida inimesi või keskkonda. Me keskendume vastutustundliku hankimise toetuseks neljale põhisambale: keskkonnakaitse, eetiline tööpraktika, inimeste tervis ja ohutus, ja aus äritegevus.

Siinsega jagatud Colgate’i programmide, poliitikate ja initsiatiivide teostamise teel püsime me oma vastutustundliku hanketegevuse kursil. Colgate hindab ja võrdleb pidevalt oma poliitikaid ja hindab meie varustajaid ning tööstusi, millles nad on tegevad, et tagada meie koostisosade vastutustundlik hankimine.

Meie kohustumise aluseks on neli võtmepoliitikat ja -initsiatiivi; meie kolmanda osapoole käitumiskoodeks, mis tagab meie koostisainete ohutuse, meie hoolsuskohustuse tavad kolmandate osapooltega ja meie kliimamuutuse ja veemajanduse fookus.

KOLMANDA OSAPOOLE KÄITUMISKOODEKS

Colgate’i Kolmanda osapoole käitumiskoodeks, mis väljendab meie ootusi eetilise käitumise kohta, mida ootame oma varustajatelt, turustajatelt, agentidelt, klientidelt, uurimispartneritelt ja igalt kolmandalt osapoolelt, kellega töötame. Me nõuame, et meie kolmandast osapoolest partnerid võtaksid kasutusele vastutustundlikke meetmeid, et tagada Colgate’i Kolmanda osapoole käitumiskoodeksi kommunikeerimine kogu nende organisatsioonile ja teha see kättesaadavaks nende töötajatele ja alltöövõtjatele, kes on kaasatud Colgate’i äritegevusse. Standardpraktikana sisaldub Colgate’i Kolmanda osapoole käitumiskoodeks meie ostu- ja teenuselepingutes.

Colgate’i hea reputatsiooni aluseks ei ole üksnes meie käitumine, vaid ka meie patnerite tegevus. Sellepärast püüame me töötada üksnes nende kolmandate osapooltega, kes jagavad meie väärtusi ja peegeldavad samasuguseid kõrgeid eetikastandardeid.

KOOSTISOSADE OHUTUS

Iga meie turustatud koostisosa ja toote ohutus on Colgate-Palmolive’i väärtuste keskmes. Me kohustume mitte üksnes valmistama ohutuid tooteid, vaid ka valmistama neid tooteid koostisosadest ja protsessidega, mis avaldavad meid ümbritsevale maailmale minimaalset mõju. Meie teadlased püüavad arendada tooteid, mis on keskkonnatundlikud ja efektiivsed, samas tagades, et need vastavad meie kõrgetele tootestandarditele. Kõik koostisosad, mida me hangime ja kasutame oma toodetes, on inimeste ja keskkonna jaoks ohutud. Need vastavad meie rangetele ohutusstandarditele ja kõigile kohaldatavatele valitsuse määrustele kõikjal, kus neid müüakse. Lisateavet leiate meie Koostisosade ohutuse poliitika.

KOLMANDA OSAPOOLE HINDAMINE JA HOOLSUSKOHUSTUSE MENETLUS

Colgate kohustub arendama oma äritegevust eetiliste kolmandate osapooltega. Varustajate või teenusepakkujatega äritegevuse arendamise esialgse meetmena läbivad kõik kolmandad osapooled hindamisprotsessi erinevate jälgimisnimekirjade, sanktsioonide nimekirjade, negatiivse meediakajastuse ja regulatiivsete rikkumisteatiste asjus. Colgate’iga äritegevust arendavate kolmandate osapoolte esialgse läbivaatuse järgselt allutatakse nad pidevale jälgimisele, kasutades ohulippudega kontrollnimekirjasid. Kõiki ohulippe uuritakse ja neid korrigeeritakse vastavalt vajadusele. Kolmandad osapooled, kes võivad valitsusasutustega Colgate’i nimel suhteid luua, peavad läbima kõikehõlmava hoolsuskohustuse protsessi enne Colgate’iga äritegevuse alustamist.

KLIIMAMUUTUS JA VEEMAJANDUS

Me oleme palju aastaid nõudnud, et meie 1. tasandi varustajad ja süsinikintensiivsete ja veeintensiivsete materjalide tarnijad osaleksid CDP tarneahela kliima- ja veeküsimuste avalikustamise programmis, et aidata meil mõista ja adresseerida kliimamõju ja sellega kaasnevaid veeriske ja võimalusi meie varustuse tarneahelas.

Lisaks, sellise varustajatega tegelemise kaudu aitame me oma tootearendajatel ja hankemeeskondadel mõista ja tuvastada meie kõige süsinikuintensiivsemaid ja veeintensiivsemaid toorainete ja pakkematerjale. See võimaldabmeil hankida materjale ja kavandada tooteid, mis toetavad Colgate’i tegevust kõigis eeldatavates keskkonnatingimustes.

Lisateavet meie kliimamuutuse ja veemajanduse tegevuse kohta leiate veebis meie Säästvusraport. planeeti puudutavast jaotisest.

VASTUTUSTUNDLIKU HANKIMISE PÕHIPROGRAMMID

Ülaltoodud poliitikatele ja initsiatiividele lisaks on Colgate’il järgmised põhiprogrammid, mis toetavad meie nelja sammast ja kohustuste võtmist. Kolmandad osapooled valitakse ühte või enamasse põhiprogrammi kaasamiseks riskifaktorite alusel, mis sisaldavad: riigile või tööstusele omaseid riske, valitud teenuseid, mida osutatakse Colgate’i jaoks või mis on Colgate’i äritegevuse jaoks olulise tähtsusega.

Täiustatud tarnijahaldus (ESM)

Colgate’i ESM-programm on globaalse riskihinnangu ja auditeerimise protsess, mis puudutab meie tooraineid, pakketarnijaid ja lepingulisi tootjaid ja keskendub kolmele põhivaldkonnale:

  • Colgate’i standarditele ja regulatiivsetele nõuetele vastavus, mis tagab meie toodete kvaliteedi ja ohutuse
  • Teenuse kvaliteet, mis tagab Colgate-Palmolive toodete tõhusa varustuse meie klientidele ja tarbijatele
  • Headest keskkonnahalduse protsessidest kinnipidamine ja austus töötajate ohutuse ja tööõiguste asjus

ESM-programmi algusest saadik on tehtud riskihinnang üle 7000 varustaja töökohas ja üle 1200 töökohta on auditeeritud.

Varustaja vastutustundliku hankimise hinnang (SRSA)

Colgate’i Varustaja vastutustundliku hankimise hinnangu (SRSA) programm on riskihinnangu ja auditeerimise programm, mille fookuses on ühiskondlike ja keskkonnakaitsealaste ettekirjutuste järgimine Colgate’i tootmisrajatistes, lepinguliste tootjate, toorainete ja pakkematerjalide tarnijate, kaubaladude ja kaaspakkijate puhul. Varustajad valitakse auditeerimiseks riskihinnangu alusel ja ettekirjutustest kinnipidamist hinnatakse Sedex SMETA (Sedexi liikme eetilise kaubanduse) 4-astmelise auditiga.

SRSA programmi algusest saadik on 2019. aasta seisuga üle 550 varustaja ja teenusepakkuja läbinud riskihinnangu ja üle 45% on teostanud kolmanda osapoole ühiskondlikest ettekirjutustest kinnipidamise auditid. SRSA programm on auditite korrigeerimistegevusega aidanud tagada õiglased ja ohutud töötingimused üle 60 000 töötajale Colgate’i laiendatud tarneahelas.

Metsaraie puudumiskohustus

Colgate-Palmolive toetab metsaraieta tulevikuvisiooni. Me kohustume hankima metsavarusid vastutustundlikult majandatud metsadest. Meie metsaraieta poliitika hõlmab järgmisi metsavarusid: palmi-, soja-, loomaliharasva- ja paberpõhised materjalid. Colgate’il on ka eraldiseisev poliitika, mis puudutab palmiõlide vastutustundlikku ja säästlikku hankimist.

Meie kohustumise põhikomponendid sisaldavad tarneahela kaardistamist ja jälgitavust, sertifitseeritud palmi-, soja- ja paberpõhiste materjalide ostu, varustajate Colgate’i poliitikate, kohalike regulatsioonide ja standardite järgimise nagu näiteks Brasiilia Amazonase tööstusskaala karjaoperatsioonide miinimumkriteeriumitest kinnipidamise tõendamist meie loomaliharasvaga varustajate puhul ja satelliitjälgimisvõimaluste kasutuselevõttu potentsiaalsete metsaraiealarmide tuvastamiseks ja halduseks.

Lisaks osaleb Colgate arvukates transformatsiooniprojektides Indoneesias ja Tais, mis keskenduvad keskkonna- ja ühiskondlike probleemide adresseerimisele ning ehitab ka üles varustajate vastutustundliku tootmise võimet.

Lisateavet meie tarneahela metsaraiet puudutavate poliitikate, kohustuste võtmise ja tegevuse kohta leiate meie Metsaraie vältimise poliitika, Vastutustundliku ja säästliku palmiõlide hankimise poliitika ja Colgate’i säästlikkusraporti planeeti puudutavast jaotisest meie Metsaraie vältimise kohustus.

Inimõigused ja sunnitööjõu kasutamise vastane programm

Colgate on kohustunud järgima kõiki rakenduvaid tööseadusi, kaasa arvatud kaasaegse orjuse seadusi riikides, kus me tegutseme. Colgate on juba pikka aega pühendunud inim- ja töötajate õiguste austamisele kogu maailmas ning toetab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni inimõiguste ülddeklaratsiooni ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) peamisi tööalaseid standardeid. Lisaks oleme me kinnitanud oma toetust ÜRO Ülemaailmse ränderaamistiku ja selle põhimõtete asjus, mis puudutavad inimõigusi, tööjõudu, keskkonda ja korruptsioonivastasust.

Colgate on Tarbijakaupade Foorumi (CGF) liige ja toetab foorumi ühiskondlikku resolutsiooni sundtööjõu ja seda resolutsiooni toetavate prioriteetsete tööjõupõhimõtete asjus; igal töötajal peaks olema liikumisvabadus, mitte ükski töötaja ei peaks oma töö eest maksma ja ükski töötaja ei tohiks olla võlgu või töösundusega.

Lisateavet Colgate’i kohustuste võtmise ja meie kohustumist toetava tegevuse asjus, mis austab inim- ja tööõigusi, leiate meie Säästlikkusraport inimesi puudutavast jaotisest ja meie iga-aastasest väljaandest “Inimõiguste ja tööõiguste austamine”.

Konfliktsed mineraalid

Colgate-Palmolive toetab relvastatud grupeeringute vägivalla ja inimõiguste rikkumise lõpetamist Kongo Demokraatlikus Vabariigis (DRC) ja selle naaberriikides.

Konfliktsed mineraalid tähistavad toormaterjale nagu kuld, kassiteriit, kolumbiit-tantaliit (koltan), volframiit ja kuld, kaasa arvatud nende tuletised, tina, tantaalium ja tungsten (3TGd), mis tulevad maailma teatud osast, kus esineb konflikt, mis mõjutab nende materjalide kaevandamist ja nendega kauplemist.

Konfliktseid mineraale saadakse Kongo Demokraatlikust Vabariigist ja sellega piirduvatest maadest nagu Angoolast, Kongo Vabariigist, Kesk-Aafrika Vabariigist, Ruandast, Tansaaniast, Sambiast, Burundist, Lõuna-Sudaanist ja Ugandast.

100% meie varustajatest, kes kasutavad praegu 3TGsid, on hindamise läbinud ja kaevandavad väljaspool Kongo Rahvavabariiki ja selle naaberriike, või saavad neid sulatuskodadest ja rafineerijatelt, mis on Konfliktivaba kaevandamise initsiatiivi poolse konfliktivaba määratlusega.

Lisateavet leiate Meie konfliktsete mineraalide poliitika.

PARTNERLUSED

Colgate mõistab, et me ei saa oma ambitsioonikaid eesmärke üksinda saavutada. Meie vastutustundliku varustamise kriitiline element on meie kaasatus ja koostöö välispartneritega.

Colgate’i partnerluse kohta leiate lisateavet Partnerluse lehekülg meie Säästlikkuse veebisaidil.

To learn more about Colgate’s Partnerships, please visit the Partnerships page our Sustainability website